خانه مقالات قالی بافی:صنايع دستی اصفهان

قالی بافی:صنايع دستی اصفهان


۱۲ اسفند ۱۳۹۶ ساعت : ۱۰:۱۸

تعداد رنگهای انتخاب شده در قاليهای اصفهان بسيار محدود است. گره قاليهای اصفهان فارسی بوده و جفتی آن نيز کم نيست. رنگهای طبيعی بسيار کم مصرف می شود و بيشتر در قاليهای خوب از رنگهای شيميايی دندانه ای استفاده می شود.

در روستاهای اطراف اصفهان نيز کم و بيش دارهای قالی وجود دارد. روی اين دارها قالی و قاليچه ها طرح شاه عباسی و ساير طرحهای اصفهان بافته می شود. رنگهای بکاررفته در آنها عموماً نباتی بوده و بيشتر از روناس، قارا، اسپرک، گنده يا گندل، پوست گردو، پوست انار و چند گياه ديگر استفاده به عمل می آيد.

آخرین مقالات

سکمه دوزی و قلاب دوزی

۱۲ اسفند ۱۳۹۶ ساعت : ۱۰:۲۲


قالی بافی:صنايع دستی اصفهان

۱۲ اسفند ۱۳۹۶ ساعت : ۱۰:۱۸


صنایع دستی

۱۲ اسفند ۱۳۹۶ ساعت : ۱۰:۰۴


مينا کاری اصفهان

۱۲ اسفند ۱۳۹۶ ساعت : ۱۰:۱۹